Směrnice č. 1/2019 o podmínkách provozování kamerového systému se záznamem a ochraně osobních údajů

 

 

Vydal:

Studio Rebecca

IČO: 61294292

Odpovědný vedoucí: Lucie Bláhová

Provozovna: Zborovská 8, Praha 5 150 00

 

 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9. 2019

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

1.1.Tato směrnice o provozování kamerového systému (dále jen jako „Směrnice“) je vydána Lucií Bláhovou – Studio Rebecca, místo podnikání Zborovská 8, 150 00 Praha 5, IČO 612 94 292 (dále jen jako „Studio Rebecca“) především:

 

 1. v souladu s ust. § 316 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a

 

 1. s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“), které stanoví především pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a chrání základní práva a svobody fyzických osob, a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů.

 

1.2. Směrnice slouží pro informování zaměstnanců Studia Rebecca a třetích osob o podmínkách a důvodech, pro které ve Studiu Rebecca k pořizování kamerových záběrů se záznamem dochází.

 

1.3. Správcem kamerového systému je Lucie Bláhová – Studio Rebecca.

 

 1. Účel Směrnice a základní zásady

 

2.1. Účelem této Směrnice je:

 

 1. stanovení parametrů monitorování vybraných prostor Studia Rebecca kamerovým systémem (dále jen jako „Kamerový systém“) zejména v souladu s předpisy uvedenými v čl. I odst.1.1 Směrnice, a řádné splnění informační povinnosti vůči osobám, jež mohou být zaznamenány kamerovým systémem.

 

 1. naplnit účel a zásady ochrany osobních údajů sledované GDPR, s tím, že osobní údaje musí být:
 2. ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem – zásada zákonnosti, korektnost a transparentnosti.
 3. shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný – zásada účelového omezení.

iii. přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány – zásada minimalizace údajů.

 1. uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány – zásada omezení uložení.
 2. zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením – zásada integrity a důvěrnosti.

 

2.2 Účelem a důvodem zřízení a provozování Kamerového systému (a tedy i účelem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím Kamerového systému) je:

 

 1. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva) Studia Rebecca před jeho poškozením či odcizením, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.
 2. zajištění kontroly vybraných prostor scílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví zaměstnanců Studia Rebecca, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.
 3. zajištění kontroly vybraných prostor scílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví osob pohybujících se v prostorách Studia Rebecca, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

 

III. Popis opatření přijatých Studiem Rebecca v souvislosti s provozováním kamerového systému

 

3.1. Studio Rebecca učinilo vhodná opatření k tomu, aby kamerové sledování nezasahovalo nevhodným a nepřiměřeným způsobem do soukromých prostor dotčených fyzických osob.

 

3.2. Studio Rebecca interně určilo osobu odpovědnou za správu Kamerového systému s tím, že pouze tato osoba je interně oprávněná k přístupu k záznamu z Kamerového systému, je zavázána povinností mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům a je zavázána k řešení jakýchkoliv zásahů, poškození, zjištěných incidentů či nutnosti externích přístupů do Kamerového systému jen po předchozím odsouhlasení ze strany vedení.

 

3.3. Oprávněná osoba je oprávněna přistoupit ke sledování pořízených kamerových záznamů jen v souvislosti s vymezeným účelem (viz bod 2.2. výše), tj. poté, co dojde k narušení ochrany majetku, života či zdraví chráněných osob. Výjimkou je nezbytnost provedení údržby Kamerového systému; pokud by byla údržba Kamerového systému realizována ze strany externího subjektu, bude tak činěno vždy pod nepřetržitým dohledem oprávněné osoby na straně Studia Rebecca tak, aby nemohlo dojít k porušení zabezpečení osobních údajů.

 

3.4. Záznamy pořízené Kamerovým systémem mohou být v souladu s účelem stanoveným v této Směrnici poskytnuty orgánům činným v trestním řízení, tj. po zjištění incidentu, který by mohl naplňovat znaky trestné činnosti.

 

3.5. Veškeré operace oprávněného uživatele se systémem záznamu Kamerového systému, včetně kopírování, pozměňování a mazání záznamů, jsou logovány (je pořizován záznam činnosti uživatele v systému).

 

 

 1. I Základní popis Kamerového systému

 

4.1. Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst.

 

4.2. Kamerový systém je tvořen 2 kamerami.

 

4.3. Kamerový systém je provozován v prostorách Studia Rebecca blíže specifikovaných v čl. V Směrnice.

4.4. Kamerový systém nesnímá prostory určené k ryze soukromým úkonům osob (např. toalety, šatny, kosmetika, mycí boxy, pedikúra).

 

4.5. Kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob, ani ke sledování v rozporu s účely uvedenými v této Směrnici.

 

4.6. Sledované prostory jsou jednotlivě specifikovány v čl. V Směrnice, a jsou vždy viditelně označeny informační tabulkou (dále jen jako „Tabulka“) umístěnou v prostoru vstupu do jednotlivých monitorovaných prostor.

 

 1. Soupis jednotlivých kamer

5.1.

Kamerový okruh

Adresa: Zborovská 8, Praha 5, 150 00  Kamerový systém tvoří tyto jednotlivé kamery:

 

Kamera 1

Zorné pole: Hlavní místnost

Typ kamery: EZVIZ C3A

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 30 dnů

Účel: uvedený v čl. 2.2. této Směrnice

 

Kamera 2

Zorné pole: Výlohy

Typ kamery: EZVIZ C3A

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 30 dnů

Účel: uvedený v čl. 2.2 této Směrnice

 

5.1.1.On-line náhled příslušného kamerového okruhu Kamerového systému je zobrazen na mobilním zařízení oprávněné osoby.

.

 

 

 1. Informační povinnost vůči osobám zaznamenávaným Kamerovým systémem

 

6.1. V souladu s čl. 14 GDPR tímto Společnost poskytuje všem subjektům (zaměstnancům i třetím osobám) následující informace:

 

6.1.1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Studio Rebecca. Kontaktní osoba: Lucie Bláhová,

tel. 603 269 921, email: lucieblahova1@seznam.cz

Společnost nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

6.1.2. Účely zpracování a právní základ zpracování:

 1. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva) Studia Rebecca před jeho poškozením či odcizením, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.
 2. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví zaměstnanců Studia Rebecca, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.
 3. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví osob pohybujících se v prostorách Studia rebecca, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

 

Právním základem zpracování je právní titul uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy oprávněný zájem správce osobních údajů. Oprávněný zájem spočívá v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob pohybujících se v prostorách Studia Rebecca a v zajištění ochrany vlastnického práva Studia Rebecca. Oprávněný zájem byl Společností detailně posouzen z hlediska naplnění podmínek pro jeho uplatnění.

 

6.1.3. Kategorie dotčených subjektů údajů:

 • Zaměstnanci Studia Rebecca
 • Zákazníci Studia Rebecca
 • návštevy či dodavatelé Studia Rebecca

 

6.1.4. Příjemci osobních údajů:

Orgány činné v trestním řízení, pokud budou splněny zákonné podmínky pro předání zpracovaných osobních údajů tomuto orgánu.

 

6.1.5. Doba zpracování osobních údajů: 30 dnů ode dne pořízení záznamu; výjimkou jsou případy, kdy došlo k incidentu zaznamenaného Kamerovým systémem – v takovém případě bude záznam ponechán po dobu nezbytnou k vyšetření zjištěného incidentu.

 

6.1.6. Práva fyzických osob:

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Fyzická osoba má právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na její žádost Studio Rebecca poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu (nicméně s ohledem na velmi krátkou dobu uchování záznamů nebude možné této žádosti vyhovět, pokud již Společnost záznam vymazala).

 

 1. Právo na opravu osobních údajů

Při zpracování kamerových záznamů není právo na opravu použitelné, neboť předmětem řešeného zpracování osobních údajů je jen pořízení kamerového záznamu fyzické osoby.

 

 1. Právo na výmaz osobních údajů

Fyzická osoba má právo na výmaz kamerového záznamu zachycující její podobiznu, který by Studio Rebecca zpracovávalo neoprávněně.

 

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Fyzická osoba má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

 

 1. Právo podat námitku

Fyzická osoba má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (což je případ kamerového záznamu).

 

 

6.2. Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv kontaktujte oprávněnou osobu na straně Studia Rebecca: Lucie Bláhová tel. 603 269 921, email: lucieblahova1@seznam.cz

 

 

 

VII.Závěrečná ustanovení

 

7.1. Směrnice je:

 1. ve fyzické podobě v originálu uložena na provozovně Studia Rebecca, a je k dispozici pro nahlížení zaměstnancům Studia Rebecca, a na vyžádání také třetím osobám,

 

 1. ve stejnopisu v elektronické podobě uložena a přístupna bez omezení všem osobám na webových stránkách www.studio-rebecca.cz

 

7.2. Směrnice je vydána na dobu neurčitou.

 

Lucie Bláhová, Studio Rebecca